LỜI NÓI ĐẦU

Dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử. Việc phản ánh đầy đủ, khách quan quá trình dựng nước, giữ nước qua các thời kỳ cũng như hoàn cảnh ngày nay có ý nghĩa quan trọng. Đó là cơ hội để mỗi người dân nhìn thấy được con đường xuyên suốt của dân tộc, định hướng cho thế hệ trẻ tự tin, tiếp bước vào tương lai trong thế kỷ hội nhập và toàn cầu hóa.

Cha ông đã có công để lại cho chúng ta một dải non sông gấm vóc thống nhất từ Bắc vào Nam. Việt Nam lại nằm ở giao điểm các hệ tư tưởng và nhiều giá trị của các nền văn hóa văn minh lớn. Từ đó, sức mạnh Việt Nam hình thành. Lật lại những trang sử truyền thống, ở mỗi người dân Việt, dù là trong hay ngoài nước, luôn được khơi dậy tình yêu tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Đó là thời nghìn năm Bắc thuộc với tinh thần cha ông chống Hán hóa, quyết không chịu khuất phục. Đó là những anh hùng đã đứng lên khởi nghĩa, không những bảo vệ non sông mà còn đoàn kết và mở rộng bờ cõi, không những giữ gìn mà còn làm phong phú, trường tồn thêm bản sắc Việt Nam. Đó là thời kỳ độc lập tự chủ với bao chiến công hiển hách chống giặc phương Bắc xâm lược. Đó là những anh hùng Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… Đó còn là đời sống văn hóa tinh thần, lễ hội, tâm linh… mang tính cộng đồng, nhân nghĩa, nhân văn Việt Nam.

Từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ cận đại, đất nước bắt đầu gánh chịu hậu quả những cuộc chiến tranh khốc liệt. Dân tộc phải trả bằng biết bao hy sinh, đất nước chia ba kỳ từ năm 1858, chia hai miền năm 1954, thống nhất năm 1975, cuộc chiến hai đầu đất nước… Nhìn lại hệ tư tưởng cộng sản từ khi xuất hiện ở Việt Nam, bước đầu là gắn với đấu tranh giải phóng dân tộc, cả nước đã đóng góp nhiều sức người sức của, đưa cuộc chiến đến thắng lợi. Nhưng ở giai đoạn hòa bình, chặng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tiếp tục với bao đói nghèo, động lực phát triển xã hội gần như bị triệt tiêu. Rồi thời kỳ đổi mới không toàn diện lại tạo ra nhiều nguy hiểm, tác hại trực tiếp đã được đánh giá có, tiềm tàng hệ quả không dễ sửa sai cũng có. Một câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là: liệu ở chặng đường hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng sắp đến, Việt Nam sẽ tiếp tục gánh chịu tình trạng đói nghèo, bất công và tụt hậu ở mức nào? Một thời gian dài, các văn kiện, cương lĩnh, đường lối, kể cả Hiến pháp và pháp luật đã biểu hiện bất ổn và rối ren, xã hội không thể cứ tiếp tục chịu đựng và hy sinh mãi.

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản, lịch sử dân tộc từ khi có Đảng là lịch sử Đảng, cho nên phản ánh trở nên thiếu tôn trọng sự thật. Nhiều lối rẽ đau thương cùng đường bị che giấu. Nhiều góc khuất trong lịch sử chưa sáng tỏ, còn bị phủ lên đó những giải thích chủ quan. Với ngọn cờ chủ nghĩa xã hội trong một giai đoạn dài, dân tộc Việt Nam bước đầu là tin vào lời kêu gọi của Đảng, sau đó nhận ra những sai lầm mà lớn nhất là lợi ích của đấu tranh giai cấp đã đặt lên trên lợi ích dân tộc, thậm chí không ít thời điểm và sự kiện lợi ích dân tộc phải chịu hy sinh vì nhiệm vụ của Quốc tế cộng sản. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc liên minh với nhau, cũng bất chấp quyền lợi nhân dân. Thế hệ trẻ phải bước tiếp như thế nào trên con đường đã nhiều hy sinh và nhiều đau thương ấy?

Vấn đề trước hết là phải nhìn lại lịch sử với những chặng đường đã qua để có đánh giá xác thực, thấy sai lầm mà tránh lặp lại, để hình thành những tư tưởng và lực lượng tiên phong có thể tham mưu cho đất nước những định hướng tích cực. Mặt khác, chúng ta cũng cần có tầm nhìn rộng để thấy xu hướng thời đại, xác định đất nước có thể trở thành điểm son trên bản đồ thế giới ngày nay hay không…

Với tinh thần ấy, “Con đường Việt Nam” sẽ cố gắng tái hiện lại những chặng đường dân tộc đã đi qua và đề nghị một triển hướng cho tương lai. Thực hiện cuốn sách này cũng nhằm tưởng nhớ người anh cả Hoàng Minh Chính, cố Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin tại Việt Nam. Xin kính tặng cuốn sách này cho tất cả đồng bào, anh chị em mọi tầng lớp đang mong muốn cho Việt Nam một Nhà nước pháp quyền, hội nhập và nhân bản.

Chủ biên
Nguyễn Sĩ Bình
Mùa Xuân 2010